Thông tin chung về Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Điện Biên Đông

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Điện Biên Đông là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, có chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về giáo dục và đào tạo, bao gồm: mục tiêu, chương trình, nội dung giáo dục và đào tạo; tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ; bảo đảm chất lượng giáo dục và đào tạo.
Là đơn vị sự nghiệp công lập chịu sự quản lý nhà nước của UBND huyện, hướng dẫn, tổ chức thực hiện mục tiêu, chương trình, nội dung, kế hoạch, chuyên môn, nghiệp vụ, các hoạt động giáo dục, phổ cập giáo dục; công tác tuyển sinh, thi cử, xét duyệt, cấp văn bằng, chứng chỉ đối với các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của Uỷ ban nhân dân huyện.
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Điện Biên Đông có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và nhiệm vụ công tác của Uỷ ban nhân dân huyện; đồng thời chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên.

Thông tin chung về Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Điện Biên Đông

Đ/c: Nguyễn Tiến Thắng - Uỷ viên BCH Đảng bộ huyện,Trưởng phòng GD&ĐT
THÔNG TIN CHUNG VỀ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN ĐIỆN BIÊN ĐÔNG
NĂM HỌC 2023-2024
Địa chỉ:  Thị Trấn Huyện Điện Biên Đông - Tỉnh Điện Biên
Điện thoại (Văn thư):CQ: 02153 891 408   Fax:   02153 891 408  
Wiste: http://pgddienbiendong.edu.vn/
1. LÃNH ĐẠO PHÒNG Phụ trách lĩnh vực Điện thoại
1 TRƯỞNG PHÒNG  Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các hoạt động giáo dục của Phòng Giáo dục và Đào tạo, Ngành Giáo dục và Đào tạo. Chịu trách nhiệm trước Huyện ủy, UBND-HĐND huyện Điện Biên Đông, Sở Giáo dục và Đào tạo về quản lý nhà nước trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn huyện Điện Biên Đông CQ: 02153 891 290 (101)
Nguyễn Tiến Thắng
.
 
2 PHÓ TRƯỞNG PHÒNG   CQ: 02153 891 290 (103)
Nguyễn Thị Hường

Phụ trách chuyên môn cấp học Mầm non, công tác phổ cập cấp Mầm non, công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia cấp Mầm non, công tác bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý, giáo viên cấp Mầm non; thường trực công tác thi đua khen thưởng, công tác khuyến học, xử lý kỷ luật công chức, viên chức; tham gia công tác đánh giá Chuẩn Hiệu trưởng; phụ trách công tác Đội và Thiếu niên nhi đồng.
 
3 PHÓ TRƯỞNG PHÒNG   CQ: 02153 891 290 (102)
Nguyễn Quang Ngân

Phụ trách chỉ đạo chuyên môn cấp Tiểu học, công tác bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý, giáo viên trong toàn ngành, công tác y tế học đường, công tác thống kê, công tác cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, đồ đùng dạy học, công nghệ thông tin, chương trình mục tiêu quốc gia. 
 
  PHÓ TRƯỞNG PHÒNG   CQ: 
4 Vũ Thế Hiệp

Phụ trách và chịu trách nhiệm chuyên môn cấp THCS; công tác bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý, giáo viên cấp THCS; công tác thống kê, công tác cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, đồ dùng dạy học, công nghệ thông tin, chương trình mục tiêu quốc gia cấp THCS.
 
2. SỐ CÁN BỘ, CÔNG NHÂN VIÊN CỦA PHÒNG: 24 người; trong đó: 8 biên chế; 01 hợp đồng; 15 trưng tập.
3. DANH SÁCH  CÁN BỘ CÁC BỘ PHẬN   
3.1. Bộ phận tổ chức Số cán bộ, chuyên viên:  04 người; CQ: 02153 891 290 (104)
1 Nguyễn Văn Cường Thực hiện nhiệm vụ công tác TCCB, phụ trách công tác TCCB DĐ: 0987320025
2 Vàng A Chừ Phụ trách công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức; công tác tuyển sinh hệ cử tuyển, hồ sơ CBCCVC, kê khai tài sản. DĐ: 0984820991
3 Vũ Văn Thọ Phụ trách lĩnh vực Công nghệ thông tin; phụ trách kỹ thuật trang thông tin điện tử của ngành. DĐ: 0986 638 303
4 Vũ Thị Thanh An Phụ trách chế độ chính sách CBCCVC DĐ: 098284787
3.2. Bộ phận chuyên môn Mầm non Số cán bộ, chuyên viên: 01 người;  
1 Hoàng Thị Huế Tham mưu cho Lãnh đạo về chuyên môn khối mẫu giáo, nhà trẻ; soạn thảo văn bản chỉ đạo cấp học mầm non; lập kế hoạch công tác phổ cập Mầm non cho trẻ 5 tuổi và kế hoạch thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục DĐ: 0972327364
       
3.3. Bộ phận Chuyên môn Tiểu học Số cán bộ, chuyên viên:  04 người; CQ: 02153 891 290 (106)
1 Trần Anh Huy Xây dựng Kế hoạch phát triển giáo dục, xây dựng trường chuẩn quốc gia, công tác kiểm định chất lượng giáo dục DĐ: 0945043907
2 Nguyễn Trung Kiên Phụ trách thống kê, báo cáo DĐ: 0911032886
3 Lò Trung Thành Phụ trách công tác PCGD-XMC. Phụ trách, quản lý phần mềm cơ sở dữ liệu quốc gia. DĐ: 0916749299
4 Lò Thị Thuơi Phối hợp thống kê báo cáo, công tác bồi dưỡng chương trình giáo dục phổ thông 2018. DĐ: 0985003076
3.4 Bộ phận Chuyên môn THCS Số cán bộ, chuyên viên: 07 người; CQ: 02153 891 290 (105)
1 Nguyễn Mạnh Linh Thực hiện công tác lưu trữ, cấp phát văn bằng, chứng chỉ cho học sinh (cả chính quy và bổ túc) công tác khuyến học; Trung tâm học tập cộng đồng DĐ: 0355602689
2 Lò Văn Điểm Chịu trách nhiệm thực hiện công tác cập nhật, thống kê, báo cáo số liệu định kỳ, thường xuyên chung của ngành. Tổng hợp số liệu chất lượng giáo dục, công tác tổng hợp báo cáo của ngành và cấp THCS; DĐ: 0949 410 343
3 Quách Hương Dung Chịu trách nhiệm theo dõi, tổng hợp sĩ số học sinh, học sinh ăn bán trú, thực đơn ăn bán trú hàng ngày của các cấp học. tổng hợp số liệu báo cáo hàng tháng đối với cấp THCS.  DĐ: 0976 412 226
4 Hồ Ngọc Thiết Phụ trách công tác Pháp chế cấp THCS; công tác giáo dục dân tộc; công tác bán trú cấp THCS. DĐ: 0973852027
5 Phạm Xuân Hiệp Tham mưu xây dựng kế hoạch chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ PCGD THCS; tổng hợp báo cáo các lĩnh vực giáo dục thường xuyên. Phụ trách chính cuộc thi nghiên cứu khoa học kĩ thuật dành cho học sinh trung học. DĐ: 0816717282
6 Nguyễn Thị Hồng Phương Phụ trách cuộc thi nghiên cứu khoa học kĩ thuật dành cho học sinh trung học cơ sở. Công tác phòng, chống bạo lực học đường. DĐ:0942388412
3.5 Bộ phận Kế Toán Số cán bộ, chuyên viên:   02 người; CQ: 02153 891 290 (111)
1 Đặng Thanh Quỳnh Kế toán dự án DĐ: 0389 269 669
2 Trần Thị Thương Huyền Phụ trách chế độ học sinh DĐ: 0944455477
4 Lê Sinh Công Kế toán sự nghiệp DĐ: 0949 858 769
3.6 Bộ phận công đoàn Số cán bộ, chuyên viên:   02 người; CQ: 02153 891 290 (103)
1 Nguyễn Thị Hường   Chủ tịch DĐ: 0914 835 434
2 Trần Anh Huy P. Chủ tịch DĐ: 0945 043 907
3.6 Bộ phận văn thư, thủ quỹ Số cán bộ, chuyên viên:   01 người; ĐT: 02153 891 408
1 Nguyễn Thị Minh Văn Thư - Thủ quỹ DĐ: 0858329503
3.7 Bộ phận bảo vệ, phục vụ Số cán bộ, chuyên viên:   02 người;  
1 Lường Văn Thưởng Bảo vệ DĐ: 0387310508
2 Vàng A Chư Phục vụ DĐ:0339 259 551
4. CHI BỘ PHÒNG GIÁO DỤC Tổng số đảng viên: 16 người; CQ: 02153 891 290 (101)
1 Nguyễn Tiến Thắng Bí thư  
2 Nguyễn Thị Hường Phó Bí thư chi bộ  
3 Nguyễn Quang Ngân Chi ủy viên  
LIÊN KẾT WEBSITE

 

 

 

 

THÀNH VIÊN
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
LIÊN HỆ

Quản trị

Vũ Văn Thọ


THỐNG KÊ
  • Đang truy cập14
  • Hôm nay19,832
  • Tháng hiện tại126,358
  • Tổng lượt truy cập3,018,129
FANPAGE NGÀNH
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây